CESTY

Cesty- Projektování silnic a cest

Aplikace CESTY je určena pro projektanty silničních komunikací, projektanty pozemkových úprav a geodety. Obsahuje nástroje pro projektování silnic, zvláště místních komunikací, polních a lesních cest.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která obsahuje specializované funkce dle vybraných oblastí projekční nebo výpočetní oblasti.

Aplikace CESTY pracuje v grafickém prostředí KRES, které obsahuje kromě běžných CAD funkcí speciální nástroje usnadňující práci s osou a s řezy.

Z geodetického zaměření nebo výkresu DXF vytvoří Digitální Model Terénu (DMT)

Digitální model terénu umožňuje odečítání výšky kdekoliv uvnitř zaměření. Využívá se pro odečítání výšek terénu při generování řezů

Z DMT vytvoří výkres situace. Do situace lze vložit výkres DXF nebo rastr.

Po vložení DMT do situace se zobrazí trojúhelníková síť, vzniklá ze zaměřených bodů. Atlas ji umí nahradit vrstevnicemi, hypsometrií a umožňuje kreslení čar, kružnic, textů apod. Připravené podklady (výkresy, bitmapy) vkládá do půdorysu modelu.

Podle zadané osy komunikace a příčných řezů podélný profil a příčné řezy.

Pro vytvoření profilu je potřeba zadat v situaci vedení trasy pomocí polygonu. Trasu je rovněž možné importovat ze souboru DXF. Po zadání nebo importu osy vozovky a umístění příčných řezů je potřeba provést export polygonu osy vozovky včetně příčných řezů do textového souboru polygonu. Tento polygon pak slouží pro generování profilu a řezů v aktuálním nebo novém výkresu. Po vygenerování profilu a řezů (Cesty – import řezů  a maker – z DMT a PLG) vzniknou dva listy aktuálního dokumentu – list podélného profilu PO a list příčných řezů – PF. Atlas automaticky vkládá změnu srovnávací roviny tam, kde vzdálenost řezové čáry od základny překročí určené meze. Svislý popis je vkládán automaticky na určené body (lomové vrcholy, koncové body, průsečíky terénními hranami) nebo podle minimálních vzdáleností. Jednotlivé svislé popisy lze přemísťovat, mazat nebo doplňovat.

Do profilu vloží výškový návrh vozovky včetně sklonových a směrových poměrů a výškových oblouků.

Nový stav je možné dodatečně upravovat – interaktivně pomocí uchopení lomových bodů – zde jsou k dispozici funkce pro definici přesného sklonu v různých jednotkách (st, deg, poměr), přidávat body (současným stiskem kláves Ctrl a šipka vpravo nebo vlevo), ubírat body (Delete).

Výškový návrh, šířka vozovky a sklonové poměry jsou z PO automaticky přenášeny do Příčných profilů (PF). Při návrhu nového stavu v PF je možné vytvářet vzory a hromadně je používat.

PO a PF jsou trvale vázány – při změnách výškového návrhu, sklonových poměrů, šířky vozovky v PO se změny přensou do PF. K dispozici je řada dalších funkcí – příkopy a trativody, značky, stromy, keře, patníky apod.

Je možné definovat těleso vozovky.

Provede výpočty kubatur.

 

Směrové řešení:

 • návrh osy přímo v grafickém prostředí KRES s podporou přímek a kruhových oblouků
 • variantně v systému KOKEŠ včetně přechodnic - klotoida
 • popis bodů a staničení trasy

První částí návrhu je směrové řešení. Osa se navrhuje přímo do situace (rastrové či vektorové kresbě v půdorysu) a skládá se z přímek a kruhových oblouků. Je možné ji zadávat a editovat jak číselně, tak i graficky. Osu lze doplnit popisem hlavních bodů, vyznačit a popsat body dalších úrovní a popsat staničení i úseky trasy. Podpora přechodnic (klotoida) je možná ve variantním řešení v geodetickém systému KOKEŠ.

Niveleta:

 • návrh výškového polygonu a zakružovacích oblouků
 • grafická i číselná editace
 • kresba podélného profilu

Druhou částí systému je návrh nivelety. Nejprve je sestrojen podélný profil, přičemž výšky se buď automaticky přebírají z DMT nebo se přímo zadávají u polygonových bodů. Do tohoto profilu se navrhuje niveleta – výškový polygon se zaoblením parabolickými oblouky se svislou osou. Niveletu je možné opět zadat graficky i číselně. Podle kategorie komunikace a směrového řešení se zadají sklonové poměry, šířka vozovky a vzestupnice. Výstupem je výkres podélného profilu s niveletou, sklonovými a směrovými poměry podle ČSN.

Návrh tělesa:

 • vzorové příčné řezy
 • pláň, těleso, svahování
 • automatický návrh + editace
 • výpočet kubatur a hmotnice

Třetí částí systému je zpracování příčných řezů. Uživatel má k dispozici řadu nástrojů pro automatické i ruční rozmístění příčných řezů na ose. Z nich program vynese příčné profily, které jsou automaticky rozmístěny na výkrese podle zadaných požadavků. Projektant vybere parametrický vzorový příčný řez, který je automaticky aplikován do zvolených příčných řezů. Návrh je možné číselně i graficky upravovat pro každý řez zvlášť. Výstupem je kromě výkresů příčných řezů i výpočet kubatur a ploch. Při všech editačních akcích se provádí automatická aktualizace vazeb mezi situací, podélnými a příčnými řezy.

Další možnosti:

 • kresba vytyčovacích výkresů
 • vlastní symboly a značky
 • přenos projektu do DMT
 • export do DXF a tisk

Díky vlastnostem programu KRES je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, rozpisku, popisy a legendy nebo využít podkreslení rastrových dat a DXF. Oproti předchozí verzi programu jsou zde rozdíly především v novém grafickém prostředí, které dovoluje členění kresby do hladin, snadnější editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů.

Z dokončeného návrhu je možné vytvořit digitální model nového stavu projektované komunikace, ten přenést do původního terénu a pomocí dalších prostředků ATLAS DMT udělat např. animaci jízdy po navržené komunikaci.

Fotogalerie

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty