DESIGN

Modul DESIGN umožňuje tvorbu rozdílových modelů, modelování těles podél linie (svah, koryto, násep, jáma, halda), výběr a návrat oblasti do modelu.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která slouží k práci s částí modelu a modelování těles podél linie.

Modelování těles podél linie

Slouží pro navrhování nového stavu povrchu určité oblasti na základě existujícího digitálního modelu terénu. Poskytuje nástroje k vytváření jednoduchých těles definovaných směrovým, případně i výškovým zadáním řídící linie (polygonu) a geometrií profilů kolmých k této linii, které jsou rozmístěny podél ní.

 • projektování zemních prací
 • oblast liniových a ekologických staveb
 • návrhy hrází
 • rekultivace

Typy těles:

 • Halda
 •        - použití k vymodelování útvaru vyčnívajícího nad stávající terén
         - těleso je určeno řídící linií (uzavřeným polygonem) a sklonem svahů
 • Jáma
 •         - útvar zahloubený do existujícího modelu terénu
          - těleso je určeno řídící linií (uzavřeným polygonem) a sklonem svahů
 • Svah/Stupeň/Obrubník
 •        - příčný profil tohoto tělesa tvoří úsečka vycházející na jednu stranu z řídicí linie pod zadaným sklonem
         - ukončení profilu je dáno výškovou kótou nebo protnutím s terénem. 
 • Zeď
 •        - útvar typu zeď je definován polygonem (řídící linií) a tvoří osu útvaru
         - definuje se šíře koruny
         - z okrajů koruny jsou při výpočtu spouštěny pod záporným úhlem blížícím se -90° polopřímky
         - průsečíky s terénem určují patu zdi
 • Hráz/Koryto
 •        - řídící linie je u tohoto typu tělesa zároveň osou a leží ve středu jeho koruny (dna)
         - příčné profily jsou ukončeny na obou stranách jakmile dojde k protnutí s terénem
         - zadává se šířka koruny tělesa, záporný sklon svahů pro hráz a kladný pro koryto
         - speciální případy dovolují použít kombinaci záporného, kladného a nulového sklonu


Jednotlivá tělesa se od sebe navzájem liší geometrií příčného profilu a svojí vazbou na příslušný model terénu.

Přenos oblasti

Navržený stav z předchozího textu je možné začlenit do výchozího modelu terénu, na kterém byl navržen, případně do jeho kopie, pomocí funkce funkcí "Přenos oblasti". Tímto programovým nástrojem lze tedy přenést zvolený digitální model terénu nebo jeho libovolnou oblast do jiného již existujícího modelu (případně do jeho kopie), a tím cílový model v dané oblasti změnit. Výchozí model přitom zůstává zachován.

Výběr a návrat oblasti

Funkce umožňuje vyjmout zvolenou oblast digitálního modelu terénu a přenést ji do nové sítě, se kterou lze potom pracovat jako se samostatným modelem. Jestliže se počítá s pozdějším návratem vyjmuté pracovní oblasti zpět do původní sítě, je hranice této oblasti označena jak v původní, tak v nové síti. Návrat takto vybrané oblasti do původní trojúhelníkové sítě je možný kdykoliv poté, a to včetně modifikací provedených ve vyjmutém modelu, pod podmínkou, že hranice oblasti v obou modelech zůstala stejná jako v okamžiku výběru.

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty