EROZE

Hydrologie a výpočet eroze

Aplikace EROZE je určena pro projektanty pozemkových úprav, vodohospodáře a pozemkové úřady.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která obsahuje specializované funkce dle vybraných oblastí projekční nebo výpočetní oblasti.

Nabízí specializované nástroje využitelné v oblasti hydrologie pro analýzu odtokových poměrů na území a v oblasti protierozní ochrany.
Aplikace pracuje ve vlastním grafickém prostředí a ke své práci vyžaduje data z digitálního modelu terénu ATLAS DMT.

Plošné řešení smyvu:

Naše firma se podílela na řešení projektu TA02020647 „Atlas EROZE - moderního nástroje pro hodnocení erozního procesu”, který byl financován z prostředků Technologické agentury České republiky.

Projekt byl zaměřen na vytvoření moderního softwarového nástroje pro hodnocení erozního procesu a efektivních návrhů opatření. Jedním z úspěšně používaných nástrojů pro tento účel v České republice byl modul EROZE programu Atlas DMT. Firma Atlas ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v.v.i) vytvořením nové verze modulu EROZE rozšíří trh o podstatně efektivnější a přesnější nástroj pro navrhování protierozní ochrany, jaký v ČR dosud chybí.

Nový modul EROZE je součástí nové verze programu Atlas DMT 7

Atlas EROZE je rozšířením programu Atlas DMT, které je určeno pro hodnocení erozní ohroženosti zemědělských pozemků. V souladu s metodikou je erozní ohroženost modelována Univerzální rovnicí ztráty půdy (USLE). Novinkou Atlas EROZE je plošné modelování, které zásadním způsobem rozšiřuje možnosti stávajícího profilového řešení. V rámci něho je topografický faktor (LS) počítán metodou hustot odtokových drah na trojúhelníkové síti (TIN), která umožňuje naplno využít potenciálu přesných podrobných výškopisných dat (např. DMR 5G).

Postup modelování a navrhování scénářů je velice přímočarý a umožňuje projektantům rychle připravit optimální řešení. V nejjednodušším případě uživatel vloží do výkresu digitální model terénu, zadá nebo importuje erozně uzavřené celky a s přednastavenými faktory USLE (R, K, C, P) může hned provést výpočet. Jeho výsledkem je mapa erozního smyvu a protokol s vypočtenými hodnotami. Program však poskytuje širokou škálu dalších nastavení. Lze zadávat nebo importovat polygony s hodnotami jednotlivých faktorů, např. K faktor je možné importovat přímo z vrstvy BPEJ dodávané VÚMOPem nebo hodnoty C faktoru volit podle scénáře osevního postupu. V grafickém prostředí je možné vkládat i speciální polygony modelující umístění technických protierozních opatření, zejména přerušení povrchového odtoku nebo vymezení oblasti bez eroze. Atlas EROZE rovněž dokáže předpovídat místa, která by měl projektant, v souladu s metodikou, vyjmout z hodnocení nebo na nich navrhnout speciální opatření. Jedná se zejména o místa koncentrovaného odtoku nebo akumulace půdy.

Software je určen nejen pro projektanty navrhující protierozní opatření. Atlas EROZE je efektivní nástroj pro hodnocení stavu erozní ohroženosti, kontrolu navržených protierozních opatření pozemkovými úřady, při řešení sporů v souvislosti se škodami způsobenými erozí půdy apod. Využití najde i při mapování problematických lokalit pro implementaci GAEC nebo při tvorbě erozních map. Může být použit i při aktualizaci registru zemědělské půdy LPIS.

Modul Atlas EROZE je součástí nové verze Atlas DMT. Je výsledkem projektu TA ČR TA02020647 ve spolupráci s ČVUT v Praze a VÚMOP, v.v.i.

Liniové řešení smyvu:

 • podle univerzální rovnice Wischmeier-Smith
 • profil zadán dráhou kapky nebo vlastním polygonem
 • vykreslení trasy, podélného a příčného profilu s grafickou editací
 • určení sklonu a délky svahu (topografického faktoru)
 • zadání faktorů R, K, C, P
 • výpočet půdního smyvu až pro 5 variant
 • výstup do textového protokolu

Výpočet eroze vychází z metodiky univerzální rovnice Wischmeier-Smith. Uživatel si  v situaci zadá spádovou křivku nebo polygon, na kterém se provádí další výpočet. Program vykreslí trasu polygonu a vynese podélný profil, popř. pro kontrolu i příčný profil ve zvoleném místě. Hranice výpočtu a umístění příčného profilu lze interaktivně měnit, přičemž program okamžitě aktualizuje všechny údaje. Na základě podélného profilu program určí topografický faktor podle standardní metodiky, dělící profil do 10 úseků. Po zadání dalších výpočetních faktorů (srážkový faktor R, faktor náchylnosti k erozi K, faktor protierozních opatření P a faktor vlivu vegetace C) program spočítá maximální dlouhodobou ztrátu půdy z pozemku. Výpočet může probíhat až v pěti variantách pro různé hodnoty faktoru C. Výpočet je protokolován do textového souboru. Hodnoty faktorů R,K,P,C se ukládají pro případné další výpočty.

Hydrologické nástroje:

 • spádové křivky (kapky)
 • "obrácená" kapka
 • směr spádových křivek
 • výpočet plochy povodí
 • odtokové poměry na území
 • koncentrace odtoků

Hydrologické nástroje jsou založeny na metodě spádových křivek, nazývaných zde kapky. Jedná se o lomenou čáru, ležící na terénu a mající směr kolmý k vrstevnicím této plochy. Kapka tedy vychází ze zadaného bodu a postupuje po spádnici ("stéká") směrem ze svahu. Dále zde je tzv. obrácená kapka,

která v zadaném bodě končí, tedy generuje se směrem proti svahu. Na základě spádových křivek jsou vytvořeny analytické nástroje pro zjišťování plochy povodí k závěrnému profilu, znázornění směru spádových křivek na zadaném území, zobrazení odtokových poměrů pomocí spádových křivek ve zvoleném rastru nebo výpočet koncentrace povrchového odtoku s barevným rozlišením intervalů koncentrace. Tyto nástroje je možné využít pro zjišťování ploch povodí, určování rozvodnic, zvýraznění údolnic a tedy k vytipování míst, do kterých se soustřeďuje povrchový odtok na zadaném území. K tomu lze využít i další standardní prostředky systému ATLAS DMT, jako jsou vrstevnice, barevná hypsometrie, vykreslení sklonitosti a expozice svahů.

Fotogalerie

Soubory ke stažení


Atlas Eroze - manuál Atlas Eroze - manuál
manual_eroze_2.pdf
otevřít

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty