HYDROLOGIE

Moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která obsahuje specializované funkce dle vybraných oblastí projekční nebo výpočetní oblasti.

Nabízí specializované nástroje využitelné v oblasti hydrologie pro analýzu odtokových poměrů na území a v oblasti protierozní ochrany.
Aplikace pracuje ve vlastním grafickém prostředí a ke své práci vyžaduje data z digitálního modelu terénu ATLAS DMT.

Naše firma se podílela na řešení projektu TJ01000270 „Atlas HYDROLOGIE - moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany”, který byl financován z prostředků Technologické agentury České republiky.

    

 

Nový modul HYDROLOGIE je součástí nové verze programu Atlas DMT 20.2.0

Cílem projektu bylo vytvořit nástroj pro efektivní návrh vybraných typů technických protierozních opatření. Nový nástroj je nadstavbou programu Atlas DMT, který byl již v minulosti základem pro vytvoření modulu Atlas EROZE zaměřeného na modelování erozních procesů nad DMT s využitím obecně používané metody USLE.
Stejně i nový nástroj Atlas HYDROLOGIE vychází z aktuálního prostředí Atlas DMT. Modul Atlas HYDOROLOGIE je založen na obecně využívané metodě SCS-CN, která umožňuje stanovení základních odtokových parametrů pro návrh vybraných nejčastěji navrhovaných prvků technické protierozní ochrany (TPEO) s využitím dobře dostupných vstupních dat. Hlavním cílem projektu a zároveň hlavní výhodou pro budoucí uživatele modulu je přímá implementace metody SCS-CN do již existujícího prostředí Atlas DMT, dále pak implementace tzv. geoprocessingových služeb. Pomocí tohoto nástroje je uživateli umožněn online přístup k volně dostupným vstupním datům (návrhové srážky a půdní data) přímo pro řešené území. Dalším cílem projektu je umožnit uživateli získat vstupní parametry pro návrh prvků TPEO na základě fyzikálního přístupu. V neposlední řadě pak nový nástroj umožňuje orientační návrh parametrů technických opatření s využitím stávajících metodických postupů.

 

PRINCIP METODY SCS-SN V PROSTŘEDÍ ATLAS

 • Využití území
  • Data využití území jsou do modelu importována ve formě polygonové datové vrstvy ve formátu *.shp. Data mají podobu kategorií využití území, které odpovídají stávající metodice. Tyto kategorie využití území zahrnují všechny základní typy a zároveň umožňují uživatelům modulu zohlednit kvalitu využití a posoudit implementaci případných protierozních a půdoochranných opatření v rámci navrhování technických protierozních a protipovodňových opatření v krajině.
 • Půdní vlastnosti
  • Půdní data jsou do modelu zadávána na základě datových zdrojů běžně dostupných v České republice. Model Atlas HYDROLOGIE umožňuje využít data ve formátu kódů BPEJ. Zároveň je do modelu možné zadávat půdní data v podobě kódu Hlavní půdní jednotky (HPJ), která je částí kódu BPEJ. Pro potřeby metody SCS-CN jsou tato data převedena na hodnoty Hydrologické půdní skupiny. Možné je i zadávání individuálních hodnot Hydrologické půdní skupiny a doplnění chybějících dat výchozími, které odpovídají průměrné kvalitě půdních podmínek v České republice. Převod mezi hodnotami HPJ  a Hydrologickou půdní skupinou odpovídá metodice.
 • Odtokové charakteristiky povodí
  • Na základě informací o využití území a půdních charakteristikách je přímo v prostředí Atlas zpracována mapa čísel odtokových křivek. Primárně je hodnota čísla odtokové křivky definována pro průměrné nasycení povodí (IPS 2), v případě potřeby je pak možné volit jinou hodnotu indexu pro suchý (IPS 1) a vlhký (IPS 3) stav.
 • Řešené povodí
  • Řešeným územím je primárně sub-povodí posuzovaného prvku, které je v prostředí Atlas generováno na základě detailního digitálního modelu terénu. Uživatel může tuto oblast upravovat a řešenou lokalitu editovat. Jako závěrový profil lze volit skutečný závěrový profil dílčího povodí, nově navrhovaný přerušující prvek (příkop, průleh apod.), nebo využít prvek navržený v rámci protierozních opatření v modulu Atlas EROZE.
 • Srážková data
   Zadávání srážky je možné několika způsoby:
  • Volba celkového srážkového úhrnu
  • Volba definovaného průběhu srážky
  • Využití srážkového průběhu pro vybranou konkrétní lokalitu s využitím webové služby

Hlavní výhodou nově vznikajícího modulu Atlas HYDROLOGIE je možnost napojení na webovou geoprocesingovou službu, která poskytuje průběh návrhové srážky ve formátu CSV pro zvolené území ČR a to včetně pravděpodobnosti výskytu konkrétního průběhu srážky. To umožní využití přesných průběhů návrhových srážek pro řešenou lokalitu získaných z výpočetního serveru, jak je popsáno v certifikované metodice.

 • Návrhové parametry pro TPEO
  • Po zadání veškerých požadovaných vstupních parametrů model vypočte návrhové parametry (celkový objem odtoku a kulminační průtok) v místě zvoleného závěrového profilu. Tyto hodnoty jsou vstupem pro dimenzování vybraných technických prvků protierozní a protipovodňové ochrany v krajině.

 

Přednosti modulu:

 • katalog biotechnických opatření
 • nástroje pro dimenzování prvků TPEO
 • implementace fyzikálního přístupu SMODERP2D
 • implementace geoprocesingových služeb - online využití srážkových dat a BPEJ
 • manuál a vzorové úlohy

 

 

Řešení projektu TJ01000270 s názvem „Atlas HYDROLOGIE - moderní nástroj pro výpočet smyvu, odtoku a dimenzování prvků protierozní ochrany“, podpořeného Technologickou agenturou ČR:

Atlas Hydro TAČR Zeta

 

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty