KANAL

Projektování gravitační kanalizace

KANAL je určen pro projektanty vnějších kanalizačních sítí. Ze zaměřené trasy nebo území vytvoří řez, navrhne potrubí a spočítá kapacitu potrubí a kubaturu výkopu

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která obsahuje specializované funkce dle vybraných oblastí projekční nebo výpočetní oblasti.

Kanal je aplikační nadstavba využívající vlastností osvědčeného digitálního modelu terénu (DMT) Atlas. Spojení s DMT má řadu výhod, zejména při vytváření řezů, a výpočtu kubatur. Nejpracnější část projektu – tvorba a údržba podélného řezu probíhá automaticky.
Řez je vybaven všemi náležitostmi podle normy a změny ve vedení trasy se do něho okamžitě promítají.
Není-li k dispozici zaměření celého území, umí Kanal vytvořit řez ze zaměření trasy – X,Y,Z nebo ST, Z.
Návrh nivelety kanalizace lze provést buď ručně (zadáváním staničení a hloubky výkopu do tabulky), nebo pomocí funkce pro návrh nivelety podle zadaných parametrů – mini-málního sklonu, hloubky výkopu apod.
Do řezu lze vkládat šachty, chráničky, obetonování, souběhy a křížení s jinými sítěmi, šoupata, přípojky, apod. Tam kde to má smysl (šachty, chráničky), se prvky přenášejí do situace. Jejich zobrazení v situaci a v řezu jsou vázána (změna polohy nebo vymazání se přenáší ze situace do řezu a naopak).
Do tabulek se automaticky vkládají sklony potrubí, návrhový i kapacitní průtok, druh potrubí, vzdálenost šachtic a směrové poměry. Další položky zadává projektant – číslo parcely, katastr, způsob těžení, a jiné.

 
Zadání:

  • Zaměřená trasa - X,Y,Z nebo ST,Z
  • Situace –  body ve formátu X,Y,Z převede na digitální model. Trasu kanalizace určuje projektant lomenou čárou v situaci

Funkce:

  • Automatické generování podélného řezu
  • Návrh nivelety potrubí v řezu podle zadaných podmínek – min. sklon, min. hloubka, atd.
  • Vkládání šachet, chrániček, vpustí, křížení, souběhů apod.
  • Výpočet kapacity potrubí
  • Výpočet kubatur rýhy
  • Výstup do DXF
  • textové výstupy a protokoly

Fotogalerie

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty