Linové stavby

Vodní toky

 • Vychází z DMT okolí toku nebo ze zaměřené osy, břehů a příčných řezů.
 •  Z zakreslených tras osy, břehů a řezů nebo z výšek zadaných v textových souborech zaměřených polygonů osy, břehů a příčných řezů odvodí profil a příčné řezy původního stavu.
 • Do profilu a řezů navrhne nový stav. Výškové řešení v podélném profilu se přenáší do příčných řezů. Sestavy profilu a řezů jsou propojeny. (Při změně výškového řešení NS v podélném profilu se přepočítají všechny zasažené příčné řezy). Je možné používat knihovnu tvarů příčných řezů.
 • Vyprojektovaný nový stav lze přenést do modelu a tedy i do situace.
 • V Podélném profilu je možné zadat několik hladin, které se rovněž přenesou do příčných řezů.
 • Z hladin je možné vytvořit pomocné modely a zobrazit tak v situaci zátopové území.
 • Atlas Tok umí exportovat data do výpočetních programů HEC-RAS a MIKE 11. Naopak z těchto programů čerpá údaje např. o výšce hladin.
 • Výpočet kubatur.
 • Pomocí této aplikace lze projektovat i rybníky a poldry nebo jejich úpravy. Jednou z typických úloh je výpočet kubatury nánosů.

Cesty a komunikace

 • Pracuje podobně jako aplikace Tok. Na základě zakreslené osy vozovky a umístění příčných řezů odvodí z DMT profil a řezy. Je možné rovněž použít textový soubor se zaměřenými polygony osy a příčňáků s výškami.
 • Obsahuje vazbu výškového řešení v podélném profilu a v příčných řezech.
 • Směrové a sklonové poměry, výškové oblouky, krajnice, návrh příkopů a trativodů.
 • Kubatury, těleso vozovky.
 • Patníky, ploty, značky.

Venkovní rozvody Kanalizace a Vody

 • Z návrhu trasy v situaci a DMT nebo z textového souboru zaměřeného polygonu odvodí profil trasy.
 • Navrhne niveletu potrubí, doplní ji o další náležitosti (DN, podsyp, tvar výkopu).
 • Směrové poměry potrubí.
 • Šachty, chráničky, čichačky, apod.
 • Výpočty kubatur, kontrolní výpočet krytí a kontrola vzdálenosti s křížícími potrubími.
 • Hydraulické výpočty (kanalizace).
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty