Novinky Atlas DMT 16.6

verze 16.6.1

Obecně

 • Při načítání dokumentu se nově na spodní liště vypisuje informace o dokumentu, který se načítá . To pomůže zejména u dokumentů s referenčními dokumenty zjistit, kterého dokumentu se týká případné hlášení o nějakém problému, např. o neexistujícím rastrovém souboru a podobně.
 • Spodní lišta též nově podává stále aktuální informaci o velikosti paměti, kterou program zabírá (v druhém poli zprava).

  Standardní 32-bit program má v běžných verzích operačního systému Windows k dispozici 2GB (2048MB) paměti (tzv. adresního prostoru) a paměť nemůže být nikdy stoprocentně využita kvůli potřebě souvislého prostoru pro různě veliké datové bloky. Při běhu programu může postupně vznikat více těžko využitelných bloků paměti a tím se celková zabraná paměť zvětšuje.

  Dopředu ohlásit nedostatek paměti často nelze a proto je při práci s velkými daty informace o zabrané paměti užitečná, dle zkušeností se mohou vyskytnout problémy zhruba od 1500 MB.

Tisk

 • V dialogu tisku lze zadat stránky listu, které se mají tisknout vyjmenováním i rozsahem, např. 1, 5, 7-11, 15.

Import

 • V importu z DXF je nyní podporována entita Atribut bloku a je převedena na vhodné objekty dokumentu Atlasu.

  Poznámka: protože se nyní častěji vyskytují DXF soubory v kódování UTF-8, doporučujeme při potížích se zobrazením znaků s diakritikou použít tento postup:

  Atlas předpokládá, že DXF je ve standardním Windows kódování (ANSI) ve středoevropské variantě (CP-1250). Pokud se po importu některé znaky v textech zobrazují špatně, lze využít Windows program Poznámkový blok (Notepad) a do něho načtený DXF soubor přeuložit funkcí Uložit jako z menu Soubor. V dialogu pro uložení je třeba v položce Uložit jako typ zvolit Všechny soubory a v Položce Kódování zvolit ANSI. Je-li kódování na ANSI nastaveno hned po otevření dialogu, přeuložení v Notepadu zřejmě nepomůže. V tom případě doporučujeme použít český textový editor PSPad. Je-li v něm v menu Formát nastavena Automatická detekce CP, analyzuje celý soubor a obvykle dokáže zjistit jeho kódování správně. Pak je třeba v menu Formát nastavit kódování na Windows (CP-1250) a soubor uložit.

Export

 • Export listu dokumentu či půdorysu do rastru byl přepracován tak, aby lépe vyhovoval danému účelu:

  Při exportu listu se zadává rozlišení v DPI.

  Při exportu půdorysu:

  • Lze zvolit výstup jen vybraných objektů nebo jen modelů terénu, čehož lze využít např. pro přenos grafických výstupů modulu Eroze do jiných programů.
  • zadává se velikost pixelu v mm (v reálném terénu),
  • je možné požadovat průhlednost pixelů bílé barvy (při výstupu do formátu .PNG),
  • je možné požadovat výstup do soustavy ustavených dlaždic a zvolit pak nejen průhlednost pixelů, ale i vynechání celých dlaždic, které by byly celé bílé.
 • Při exportu polygonů či bodů do textových souborů lze nově zadat počet desetinných míst souřadnic.

Objekty

 • Dialog Uspořádání objektů nově umožňuje smazání více listů dokumentu najednou. Slouží k tomu tlačítko >> vedle tlačítka Smazat.
 • V informační části dialogu souřadnic je v informaci o objektu u kurzoru doplněno i číslo úchopového bodu objektu v blízkosti kurzoru. Toho lze využít v např. substitucích.

  Obdobně na spodní informační liště okna v části VO: je též uvedeno číslo úchopového bodu, tady se informace týká vybraného bodu objektu.

 • V menu úpravy byla položka Vložit přejmenována na Vložit (na původní souřadnice), aby bylo více zřejmé, co dělá.
 • Skupina nástrojů pro práci s objekty Úpravy a informace (v menu Objekty, na spec. liště nebo v objektovém menu) byla doplněna o funkci Kopírovat objekt s referenčním bodem.
 • V dialogu vlastností byl pro standardní objekty doplněn seznam Pro: v horní části dialogu o možnosti (pokud již u některých typů objektů nebyly) pod spol. objektem, v listu, v dokumentu.
 • Možnost přidávání a ubírání vlastních vzorků výplní může vést k situaci, že vzorek přiřazený k objektu se při otvírání dokumentu (po čase nebo na jiném pracovišti) nenajde ve složce se vzorky. Aby bylo možno snadno najít objekt, který nepřítomný vzorek potřebuje, a zhodnotit, jak to vyřešit, je v Dialogu Uspořádání objektů do nabídky vedle tlačítka Hledat zařazena položka Nalézt Objekty s chybným vzorkem výplně. Ta naplní seznam dialogu takto nalezenými objekty.
 • Kopie objektů do schránky byla upravena tak, aby ve schránce nebyly objekty duplicitně. K tomu mohlo dojít, pokud byly vybrány objekty ale také jejich podobjekty, protože do schránky se objekty zkopírují vždy i se svými podobjekty. Tato situace nejčastěji nastala, když jsme vybrali a zkopírovali do schránky objekty dle výsledku hledání objektů z Dialogu Uspořádání objektů. Vložení takové skupiny objektů pod zvolený hlavní objekt způsobovalo další problémy.

  Proto při kopii objektů do schránky jsou nyní objekty, které se do schránky dostanou i jako podobjekty jiných, odfiltrovány.

Objekt Text

 • V dialog vlastností textu byla nabídka speciálních znaků pro vložení do textu (tlačítko >>) doplněna o znak ° (stupeň).

Textové substituce

 • V dialogu substitucí jsou do nabídky prvků pro substituce pod tlačítkem F >> zařazeny seznamy číselných a textových proměnných (ty se zakládají v substituci příkazem put).
 • Pro texty umístěné pod objektem DMT je k dispozice substituce základního kroku vrstevnic - CLStep.
 • Substituce natočení půdorysu je nyní k dispozice ve variantách
  • GPAngle - v textu pod půdorysem,
  • GP1Angle a GP1AngleA - použitelné v textu pod listem, které se vztahují k 1. půdorysu přímo v listu nebo (s koncovkou A) ve všech podobjektech listu.

  Pozor, substituce půdorysu Angle je zděděna z obdélníka, který je základem půdorysu a znamená tedy natočení obdélníka, což je u půdorysu rám a má vždy natočení 0.

Polygon

 • V dialogu vlastností polygonu přibylo na listu bodů vedle souřadnice Z tlačítko pro relativní změnu výšky všech bodů polygonu.
 • V objektovém menu polygonu přibyla funkce Doplnit do polygonu výšky z modelu terénu.

  Je-li v půdorysu, kde je i polygon, jediný model, nebo je polygon podobjektem modelu, není třeba model určovat. Jinak se model určí tak, že je vybrán předem a polygon přivybrán.

  Výšky jsou volitelně vloženy do z souřadnice bodů nebo do textového kódu. Číselný kód bodu určuje, do jaké oblasti bod v modelu padl:

  • 0-mimo model, 1-platná, 2-obalová, 3-ostrov.
 • Při použití polygonu pro výběr objektů lze nově v zobrazené nabídce zvolit, aby se výběrový polygon po akci smazal.

Délková / úhlová kóta

 • Možnosti kóty byly rozšířeny tak, že ji lze použít jako délkovou i úhlovou kótu. Úhlová kóta se neumisťuje dvěma ale čtyřmi body, první dva body fungují jako u délkové kóty, druhé dva body určují směry k vrcholu úhlu středu kótovaného oblouku.
 • Další rozšíření:
  • rozšíření výběru značek o možnost šipky pouze na 2. bodě kótovací čáry a o kombinaci kroužek šipka,
  • samostatná měřítka pro délku a šířku značky (kromě kroužku),
  • možnost natočení textu,
  • samostatně nastavitelné přesahy na obou stranách kótovací čáry.
 • Uložení standardního nastavení je zvlášť pro úhlovou a délkovou kótu a zvlášť varianta pro půdorys a pro řez. Standardní nastavení není již ukládáno do dokumentu ale globálně.

Půdorys

 • Rastry typu PNG s průhlednými pixely se v Atlasu kreslí průhledně.

DMT

 • V exportu půdorysu do rastru lze zvolit i samostatný export modelu terénu. Export pouze modelu terénu se zvolí z nabídky možných variant v dolní části dialogu exportu. Program při exportu vypne kresbu všech ostatních objektů a rozměr rastru bude odpovídat rozměru modelu (s ořezem dle rámu půdorysu, je-li ořez zapnut).
 • Po změně měřítka půdorysu (kolečkem myši nebo z dialogu) se automaticky přepočtou umístění popisů vrstevnic a prostory, ve kterých se nekreslí vrstevnice. Algoritmus výpočtu byl urychlen.

Řezy

 • Výšková kóta na řezu má nyní úchopový bod i ve svém počátku, toho lze využít při umisťování objektů ve snap-módu.

3D Pohledy

 • Horní vodorovná plocha podstavce může být přesně výškově umístěna, čímž lze snadno zobrazit např. zatopení modelu vodou. Lze zadat i krok, o který se výška roviny mění při použití šipek.

Eroze

 • Přizpůsobení modulu Eroze novému standardu KoPÚ, který je platný od 1.6.2016:
  • přednastavená forma zobrazení výsledků modelu plošného smyvu (hypsometrie) - intervalové zobrazení s průhlednou barvou pro interval 0 - 4 t/ha/rok,
  • změna přednastavených intervalů ztráty půdy ve výstupních protokolech,
  • zavedení možnosti volby přednastavené alternativní hypsometrie s plynulými barevnými přechody,
  • export výsledných modelů ztráty půdy do rastru se zachováním průhledné barvy (export se provádí standardně z menu půdorys, dialog exportu má nové volby, které potřebný způsob exportu umožňují),
  • úprava názvosloví: nově se v programu i v protokolech používá EHP namísto EUC.
 • Řada drobných úprav odrážejících se ve zrychlení výpočtu ztráty půdy.

Cesty

 • Popis PF{n+?} může být na libovolném koncovém bodě kolmého polygonu.
 • Doplněn nový objekt délkové kóty, který se sám aktualizuje dle krajních bodů řezu. Automaticky se vkládá na NSPF. Lze jej editovat za úchopové body a vkládat či mazat hromadně přes dialog Vlastnosti NS v příčném řezu.
 • Export NSPF doplněn o možnost zadání počtu desetinných míst, default=2.

Toky

 • Popis PF{n+?} může být na libovolném koncovém bodě kolmého polygonu.
 • Doplněno znemožnění editace čísla PF a staničení příčného řezu v dialogu vlastností, pokud je vazba na polygon situace.
 • Doplnění možnosti generování jednoho DMTHL z více os povodní (přístavy, ramena, ...).
 • Doplněna možnost rozšíření vypočítaného DMTHL pomocí kolmých polygonů a hraničního polygonu vč. ostrovů (polygony vložené na hraniční polygon).
 • Upraven dialog „Tvorba průniku DMHL a DMT“ na variantu použití již existujícího modelu hladiny.
 • Přejmenovány položky menu Výstupy->Průnik DMHL (vč. tvorby z kolmých polygonů) a DMT... a obdobně kontextové menu.
 • Přeprogramována funkce na odmazání mašliček a průběžný výpis do spodního řádku okna - cca 1000x rychlejší.
 • U značek nad řezem byla doplněna možnost svislé optimalizace jako u popisů nad řezem.

Kanalizace

 • Doplněno automatické nastavení/vytvoření hladiny „REZY_TEREN„ u řezů terénem nad vybraným polygonem.
 • Doplněn výpis abs. drsnosti do výpočtu kapacitního průtoku.
 • Umožněno křížové zůmování mezi řezem a navázaným polygonem i bez nabitého klíče dané nadstavby.
 • Optimalizace editace popisů nad řezy pomocí úchopového bodu a doplněna možnost změny délky vztažné čáry popisu nad řezem.
 • Doplněna možnost vypnout a zapnout kresbu textu staničení přípojky v půdorysu a doplněny 3 nové substituce přípojky:
  • {PDelka1} .........Délka prvního úseku přípojky [m],
  • {PCelkovaDelka} ...Celková délka přípojky [m],
  • {PVyskaKonce} .....Nadmořská výška koncového bodu přípojky (v revizní šachtě) [m n.m.].

Vodovod

 • Doplněno automatické nastavení/vytvoření hladiny „REZY_TEREN„ u řezů terénem nad vybraným polygonem.
 • Umožněno křížové zůmování mezi řezem a navázaným polygonem i bez nabitého klíče dané nadstavby.
 • Optimalizace editace popisů nad řezy pomocí úchopového bodu a doplněna možnost změny délky vztažné čáry popisu nad řezem.
 • Úprava kresby vztažné čáry popisu nad řezem s ohledem na značku zabočení (vrána).
 • Doplněna změna velikosti značky u orientační tyče a u přípojky (v řezu i v půdorysu).

 

Opravy

Obecně

 • Oprava problémů s kresbou rastrů v půdorysu v jiných systémech než v JTSK.
 • Zamezení přepsání souboru patterns.txt při instalaci.
 • Automatický přepočet řezů při změně modelu fungoval správně jen při změně 1. modelu v seznamu modelů pro řezy.
 • Některé liniové nadstavby chybně při zavření dokumentu nabízely uložení, i když dokument nebyl změněn.
 • Byla opravena funkčnost vzorů sestav řezů a řezů při výpočtu řezů v liniových nadstavbách.
 • Oprava funkce Ukázat objekt např. na objektu šachta kanalizace na trase (má se ukázat odpovídající objekt na řezu) v případě, že trasa je součástí externího dokumentu.

Cesty

 • Opraveno vkládání nových příčných polygonů metodou Ctrl+C a Ctrl+V.
 • U kóty na SR jsou nastaveny grafické atributy dle hladiny.
 • Opravena funkčnost aplikace vzorů sestav a řezů při výpočtu řezů, viz dialog "Vzorová nastavení sestav a řezů".
 • Upraveny meze délek v dialogu rovnoběžky.
 • Tabulky mohou mít až 1000 řádků a sloupců, při editaci řádků se řádky číslují od shora stejně jako popisy před tabulkou.
 • Opraven záznam evidence změn ve výkresu. Po otevření výkresu a následním zavření bez editace se chybně zobrazovalo upozornění na uložení výkresu.

Toky

 • Opraveno generování NSPO z DMTNS nad vybraným polygonem. Chybně se generoval NSPO nad polygonem břehu místo OSY.
 • U kóty na SR jsou nastaveny grafické atributy dle hladiny.
 • Přejmenovány položky menu Výstupy->Průnik DMHL (vč. tvorby z kolmých polygonů) a DMT... a obdobně kontextové menu.
 • Opravena funkčnost aplikace vzorů sestav a řezů při výpočtu řezů, viz dialog "Vzorová nastavení sestav a řezů".
 • Upraveny meze délek v dialogu rovnoběžky.
 • Tabulky mohou mít až 1000 řádků a sloupců, při editaci řádků se řádky číslují od shora stejně jako popisy před tabulkou.
 • Opraven export do HEC-RAS ve variantě bez zadaných soutoků - první export fungoval správně, druhý a další export přidával bod osy na začátek a na konec se souřadnicemi XY=0.
 • Opraven dialog podélných řezů LB,PB,LD,PD - popisy řezů u pat byly přehozeny.
 • Opraven záznam evidence změn ve výkresu. Po otevření výkresu a následním zavření bez editace se chybně zobrazovalo upozornění na uložení výkresu.

Kanalizace

 • Oprava výpisu HYD (u verze Excel se hloubka plnění vypisovala na celé metry. Opraveno na 2 desetinná místa, tj. cm.
 • Oprava ve výpisu HYD - při dosažení kapacity potrubí se vypisovalo chybně "-'.-'..--).0-*(+,))+.0(" nyní jen "-".
 • Oprava vkládání popisu šachty v půdorysu natvrdo do hladiny POPIS_SACHTY.
 • Upraveno odskočení popisu "Š" v půdorysu na 2mm.
 • Oprava kresby popisů mimo půdorys. Již se nekreslí.
 • U kóty na SR jsou nastaveny grafické atributy dle hladiny.
 • Oprava překrytí u řezu NS a u souběhu - kresba objektu nad ostatními.
 • Oprava výpisu substitučních popisů do limitky materiálu - PopisNad.
 • Upraveny meze délek v dialogu rovnoběžky.
 • Tabulky mohou mít až 1000 řádků a sloupců, při editaci řádků se řádky číslují od shora stejně jako popisy před tabulkou.
 • Opraven záznam evidence změn ve výkresu. Po otevření výkresu a následním zavření bez editace se chybně zobrazovalo upozornění na uložení výkresu.

Vodovod

 • Oprava kresby popisů mimo půdorys. Již se nekreslí.
 • U kóty na SR jsou nastaveny grafické atributy dle hladiny.
 • Oprava překrytí u řezu NS a u souběhu - kresba objektu nad ostatními.
 • Oprava výpisu substitučních popisů do limitky materiálu - PopisNad.
 • Upraveny meze délek v dialogu rovnoběžky.
 • Tabulky mohou mít až 1000 řádků a sloupců, při editaci řádků se řádky číslují od shora stejně jako popisy před tabulkou.
 • Opraven záznam evidence změn ve výkresu. Po otevření výkresu a následním zavření bez editace se chybně zobrazovalo upozornění na uložení výkresu.
 • Opravena automatická vazba mezi objektem šachty v řezu i v půdorysu - vč. popisu.
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty