OBJEM

Modul OBJEM umožňuje výpočet kubatur mezi dvěma DMT, DMT a srovnávací rovinou. Při výpočtu kubatur vznikne rozdílový DMT, případně průsečnice modelů v textovém tvaru (XYZ), nebo v DXF 3D.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která slouží k výpočtu kubatur.

Možnosti modulu OBJEM:

  • výpočet mezi dvěma DMT
  • výpočet mezi DMT a srovnávací rovinou
  • protokol o výpočtu kubatur v textovém formátu
  • výpočet rozdílového modelu
  • výpočet průsečnice modelů v textovém formátu (seznam souřadnic lomových bodů), případně DXF 3D
  • možnost vynásobení zjištěných kubatur určitým koeficientem (konstantní, proměnný) - nakypření zeminy, specifická hmotnost apod.
  • výpočet objemu oblasti definované polygonem
  • výpočet objemu oblasti definované hraničními body

 

Program ze vstupních dat vytvoří digitální plochu, která je definována TIN sítí. Jedná se tedy o trojúhelníkovou síť která zahrnuje všechny vstupní body. Takto vytvořená plocha slouží jako reprezentace skutečného reliéfu. Místa kde se sklon terénu prudce mění napr. jáma, halda, výkop či betonová patka je nutné definovat pomocí terénních hran.

Takto vytvořený model terénu je možné využít nejen k zobrazení vrstevnic, ale i k výpočtu kubatur. Objem je možné spočítat k zadané srovnávací rovině nebo k jinému digitálnímu modelu. Jeden z modelů je třeba zvolit jako „Hlavní“. Od něj se pak provádí výpočet ke „Srovnávacímu“ modelu. Tato definice modelů je nutná pro určení znamínek výsledních kubatur.

Tam, kde hlavní terén leží výš než terén srovnávací, jsou vypočtené dílčí hodnoty zahrnuty do kladné části výsledného objemu, a naopak v místech, kde srovnávací terén převyšuje terén hlavní, jsou zjištěné dílčí objemy připočteny k části záporné. Jestliže dojde k prostorovému protnutí modelovaných ploch, rozdělí jejich průsečnice příslušné výpočtové hranoly na oblast kladného a záporného objemu. Vedle toho mohou samozřejmě existovat oblasti, kde jsou povrchy modelů totožné a zjištěný objem bude nulový.

 

Fotogalerie

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty