TOK

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která obsahuje specializované funkce dle vybraných oblastí projekční nebo výpočetní oblasti.

Projektování vodních toků

Aplikace TOK je určena pro projektanty a vodohospodáře, zabývající se úpravami a revitalizací vodních toků. Umožňuje zpracování podélných a příčných profilů pro úpravy a údržbu vodních toků.

Základní vlastnosti:

 • generace profilů a řezů z DMT nebo z psaného profilu 
 • volba počtu podélných profilů (osa, břehy, příp. proudnice)
 • návrh Nového Stavu 
 • vazba návrhu Nového Stavu v podélného profilu s příčnými řezy
 • knihovny NS v příčných řezech
 • definice hladin v PO a jejich přenesení do PF
 • export do výpočetních programů HEC-RAS a MIKE 11
 • výpočty a zobrazení zátopových čar a zatopeného území
 • objekty na řezu (hladina, kóta, most, výusť, přítok, popis, strom, keř, plot aj.)
 • možnost vytváření vlastních objektů, značek a popisů
 • výpočet kubatur a ploch pro výkaz výměr a rozpočet
 • export do DXF a tisk

Aplikace TOK pracuje ve vlastním grafickém prostředí, které obsahuje kromě běžných CAD funkcí speciální nástroje usnadňující práci s řezy.

Vstupními daty může být psaný profil (polygony osy, břehů a tras příčných řezů) se zadanými výškami anebo pouze návrh tras podélných profilů a řezů - výšky se pak odečítají z DMT.

Příklad využití Digitálního Modelu Terénu při projektování úprav vodních toků a zobrazení zatopeného území najdete zde. Příklad obsahuje i potřebná vstupní data.

Psané profily lze zadat od nejjednoduššího způsobu (staničení a výška) přes body profilů (geodetické souř. Y,X,Z).

Podmínkou pro využití DMT je zaměření okolí toku.

Ze vstupních dat program vykreslí podélný profil a příčné profily - s možností automatického rozmístění řezů a návrhu srovnávacích rovin. Vykreslené profily lze doplnit o již zmíněné objekty (hladiny, výustě, přítoky, mosty, popisy, kóty, stromy, keře, ploty, tabulky apod.), popř. vykreslit situaci s vyznačením všech profilů. Hladin je možné zadat i několik, např. pro vykreslení n-letých vod.

Poté uživatel navrhne (graficky nebo číselně) nový stav dna (i ve více variantách) do podélného profilu, který se automaticky přenese do příčných řezů (včetně hladin) a následuje zpracování nového stavu v příčných profilech. Program zde má celou řadu funkcí pro zadání nového tvaru koryta, přebírání nového stavu z předchozího profilu, zrcadlení, editaci jednotlivých bodů apod.

Již v průběhu návrhu nového stavu program počítá, zobrazuje a aktualizuje tabulku kubatur a ploch pro zvolené řezy a provede souhrnný výpis kubatur do souboru. Výstupem jsou zvolené hodnoty (plochy nánosu, záhozu, vody, délky svahování v zářezu a násypu, urovnání v rovině aj.).

Výkresy lze doplnit o další speciální objekty, rozpisku, popisy a legendy nebo využít podkreslení rastrových dat a DXF. Oproti předchozí verzi programu jsou zde rozdíly především v novém grafickém prostředí, které dovoluje členění kresby do hladin, snadnější editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů. Výrazně byl změněn vstupní textový formát PLG, který je nyní rozšířen o kódování bodů profilu a řadu nových možností zadávání dat. Aplikace TOK přispívá k výrazně vyšší efektivitě projekčních prací při úpravách a údržbě vodních toků.

Aplikace TOK pracuje v grafickém prostředí programu KRES, které obsahuje kromě běžných CAD funkcí speciální nástroje usnadňující práci s řezy.

Vstupními daty jsou vzájemně provázané podélné (osa, levý a pravý břeh) a příčné profily vodního toku. Zadat je lze od nejjednoduššího způsobu (staničení a výška) přes body profilů (geodetické souř. Y,X,Z) až po využití digitálního modelu terénu ATLAS DMT. Objekty na profilech lze načíst z textového souboru nebo je zadávat a editovat interaktivně přímo v programu.

Ze vstupních dat program vykreslí podélný profil a příčné profily - s možností automatického rozmístění řezů a návrhu srovnávacích rovin. Vykreslené profily lze doplnit o již zmíněné objekty (hladiny, výustě, přítoky, mosty, popisy, kóty, stromy, keře, ploty, tabulky apod.), popř. vykreslit situaci s vyznačením všech profilů. Hladin je možné zadat i několik, např. pro vykreslení n-letých vod.

Poté uživatel navrhne (graficky nebo číselně) nový stav dna (i ve více variantách) do podélného profilu, který se automaticky přenese do příčných řezů (včetně hladin) a následuje zpracování nového stavu v příčných profilech. Program zde má celou řadu funkcí pro zadání nového tvaru koryta, přebírání nového stavu z předchozího profilu, zrcadlení, editaci jednotlivých bodů apod.

Již v průběhu návrhu nového stavu program počítá, zobrazuje a aktualizuje tabulku kubatur a ploch pro zvolené řezy a provede souhrnný výpis kubatur do souboru. Výstupem jsou zvolené hodnoty (plochy nánosu, záhozu, vody, délky svahování v zářezu a násypu, urovnání v rovině aj.).

Díky vlastnostem programu KRES je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, rozpisku, popisy a legendy nebo využít podkreslení rastrových dat a DXF. Oproti předchozím verzím programu jsou zde rozdíly především v novém grafickém prostředí, které dovoluje členění kresby do hladin, snadnější editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů. Výrazně byl změněn vstupní textový formát PLG, který je nyní rozšířen o kódování bodů profilu a řadu nových možností zadávání dat. Aplikace TOK přispívá k výrazně vyšší efektivitě projekčních prací při úpravách a údržbě vodních toků.

K provozování této nadstavby dostačuje kombinace s programem ATLAS PLAN nebo s libovolnou verzí ATLAS DMT, doplněnou modulem ŘEZY.

 

Fotogalerie

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty