TUNEL

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která slouží pro vyhodnocení skutečného stavu liniového
podzemního díla a jeho porovnání s projektem.

         Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Tunel, s jejíž pomocí se vyhodnocují měření povrchu při stavbě tunelů. Aplikace Tunel je začleněna do grafického prostředí programu Atlas DMT poskytujícího kromě běžných CAD funkcí i speciální nástroje usnadňující práci s rozsáhlými bodovými poli pořízenými metodou laserscanningu.

         Ke vstupům aplikace Tunel patří zejména zaměřené bodové pole a údaje o ose tunelu a projektových profilech. Program automaticky zpracuje dané bodové pole, popisující skutečný povrch raženého tunelu, a s využitím informací o ose a projektových profilech najde ke každému zaměřenému bodu příslušný bod na projektové ploše tunelu, který má od měřeného bodu nejmenší vzdálenost. Dále určí staničení měřeného bodu na ose tunelu, příslušnou vzdálenost od osy rozvinuté plochy projektového profilu a vzdálenost měřeného bodu od projektovaného stavu - odchylku. Tyto údaje program použije pro vygenerování rozvinuté plochy tunelu ve formátu Atlas DMT (nepravidelná trojúhelníková síť), kde zjištěné odchylky budou souřadnicemi Z bodů sítě. Rovina v nulové výšce v tomto modelu představuje projektovou plochu tunelu.

         Základními grafickými výstupy jsou profily zobrazující projektový a zaměřený stav, dále rozvinutá plocha tunelu (používá se při hypsometrickém zobrazení odchylek) a 3D model tunelu (pro perspektivní zobrazení skutečné plochy tunelu). Mezi datové výstupy patří zejména objemy odchylek skutečného stavu od stavu projektového, zjištěné z rozvinuté plochy stěny tunelu nebo pomocí profilové metody, plochy odchylek v profilech a skutečné souřadnice bodů a linií zadaných v rozvinuté ploše či na profilu.

         Díky vlastnostem programu Atlas je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, popisy a legendy nebo využít široké škály funkcí umožňujících pohotovou změnu grafické podoby výstupů. Prostředí dovoluje členění kresby do hladin, snadnou editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů.

Možnosti Tunelů:

  • vyhodnocení skutečného stavu liniového podzemního díla a jeho porovnání s projektem
  • vstupními údaji jsou zaměřená mračna bodů, projektovaná osa stavby a vzorové příčné profily
  • je použita metoda zjištění odchylek mezi skutečným a projektovaným stavem na rozvinuté ploše podél osy liniové stavby
  • možnost znázornění odchylek přímo na rozvinuté ploše nebo pomocí příčných řezů vygenerovaných ve zvoleném kroku
  • výpočet objemů nadvýrubu a podvýrubu vůči projektu

 

Fotogalerie

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty